Συνολικές προβολές σελίδας

Επιμορφωτικού σεμιναρίου του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας, για το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας"

Το ΚΠΕ Μακρινίτσας ως συντονιστικός φορέας και στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» οργανώσει επιμορφωτικό σεμινάριο δέκα οκτώ (18) ωρών με θέμα: «Τα πετρογέφυρα που μας ενώνουν» από την Παρασκευή 1/4 το απόγευμα έως και το Σάββατο 2/04/2011 το απόγευμα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 66 εκπαιδευτικούς των οποίων τα σχολεία τους συμμετέχουν στο ομώνυμο δίκτυο του ΚΠΕ Μακρινίτσας. Συγκεκριμένα θα επιλεγούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο δίκτυο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων από κάποιο σχολείο δε συμπληρωθεί, θα καλυφθεί από άλλο σχολείο.


Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Τ.Δ.Υ. του Κέντρου. Η μετακίνηση του σεμιναρίου επιβαρύνει τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Για τη μετακίνησή τους το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας θα ζητήσει σχετική έγκριση από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Γραφείο Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας. Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν, ανελλιπώς, τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο πρέπει να στείλουν την παρακάτω ΑΙΤΗΣΗ, απευθείας στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας μέχρι την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011.

Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Εκπαιδευτικού

στο Σεμινάριο του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας, με τίτλο:
«Τα πετρογέφυρα που μας ενώνουν»
Μακρινίτσα, Παρασκευή 1/4/2011 και Σάββατο 2/4/2011.

Στοιχεία εκπαιδευτικού

Επώνυμο: …………………..………………. Όνομα: …………………..………………
Ειδικότητα: …………………………………………………………………..…………
Σχολική μονάδα: ………………………………………………….……………………..
Διεύθυνση Εκπ/σης: …………………………………………………………………….
Νομός: ……………………………………………………………………..…………
Για το σχολείο:
τηλέφωνο: ….…..…..…… fax: ….……….…… e-mail:….…………………….………
Για τον εκπαιδευτικό:
σταθερό τηλ.:…………...κινητό: ………..….……… e-mail:……………………………

Μετακίνηση με Ι.Χ.: ναι  όχι 
Συνοδός: ναι  όχι 
Ενδιαφέρον για 10λεπτη παρουσίαση: ναι  όχι 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τηρώ τους όρους της προκήρυξης του εν λόγω σεμιναρίου και παρακαλώ να συμπεριληφθώ στους συμμετέχοντες.

Ημερομηνία: ……………..

Ο/Η Αιτ…….

………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: