Συνολικές προβολές σελίδας

24/9/2011 στην Αγιά Λάρισας: "Moving Planet" κατά της κλιματικής αλλαγής

Στο πλαί­σιο της παγκόσμιας κινητοποίησης "Moving Planet" κατά της κλιματικής αλλαγής και σε συντονισμό με εκατοντάδες δρώμενα σ’ όλο τον πλανήτη "Ο βραστός βάτραχος διαδηλώνει μέσα από το καζάνι του" για 24 ώρες στην Ελ­λά­δα, παίρνο­ντας τη σκυτάλη από την παγκόσμια εκδή­λω­ση “24 hours of reality” που έγινε στις 14-15 Σεπτεμβρίου του 2011. Έτσι, λοιπόν το Σάββατο 24/9 στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία της Αγιάς του Νομού Λάρισας, το ΜΗΤΙΣ (Παγκόσμιο Δίκτυο Ανθρωπιστικής Συνείδησης, μο­να­δι­κός από την Ελλάδα Διαπιστευμένος Πα­ρατηρητής του ΟΗΕ (UNFCCC) για Κλι­μα­τική Αλλαγή) σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, που δεν βάζει το περιβάλλον σε δεύτερη μοίρα, και τοπικούς φορείς, πραγμα­το­ποιεί για 1η φο­ρά την πρωτότυπη επεξεργασία του: «Πείραμα του Βά­τραχου του βραστού σε ανθρώπινη κλί­μακα και σε συνθή­κες «τεχνητού πυρετού». Δηλαδή, για εικοσιτέσσερις (24) ώρες, από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι τις 12 της Κυ­ρι­ακής ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ ο διαχειρι­στής του Διεθ­νούς Κόμβου Ευαισθητοποίησης, Πανόραμα Παγκόσμιας Κλιματικής Κρίσης & Αειφο­ρί­ας www.vatraxosvrastos.gr, Ανδρέας Ανδρεό­πουλος, Μ.Ed., ειδικός επι­κοι­νωνίας πε­ρι­βάλλο­ντος, θα υλοποιήσει, για 1η φορά σε διεθνές επίπεδο, ζωντανά, την αναλογία «βάτραχος βραστός - πα­γκόσμια υπερθέρμανση», την πιο δη­μι­ουρ­γι­κή & αποτελεσματι­κή αναλογία για να ‘κλειδώσεις’ το συλλογισμό του μέσου πολίτη στο στόχο παρέχοντας παράλληλα με τη βιωματική εμπειρία και πολύτιμες πληροφορίες. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν επίσης επιπτώσεις κλιματικής κρίσης απ’ όλη την Ελλάδα καθώς και το Πανόραμα της Πα­γκόσμι­ας Κλιματικής Αλλαγής & Αειφορίας.
Το ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ δρώμενο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «βάτραχος βραστός - καύσωνες - τεχνητός πυρετός - παγκόσμια υπερθέρμαν­ση» επικεντρώνεται στο ει­δικότερο χαρακτηριστικό της παγκό­σμιας υπερθέρμανσης, τη βαθμιαία και οπωσδήποτε βλαβερή… «συ­νή­θεια» του αν­θρώ­που στην άνοδο της θερμοκρασίας. Πλανη­τι­κού μεγέθους και γι αυτό ‘αόρατες’, μη αντιληπτές αλλαγές, βαθμι­αί­ες & ο εθισμός σ’ αυτές εί­ναι βασικά στοιχεία του περιβαλλοντικού αλ­φα­βητισμού, της Επιστή­μης της Κλιματικής Αλ­λαγής & της Επιστήμης της Αειφορίας. Το ΜΗΤΙΣ, από τους κορυφαίους φορείς παγκόσμια στο πεδίο της ευαισθητο­ποί­η­σης για την κρίση της κλιματικής αλλαγής, κάνει στρατηγική υποστήριξη και στους τρεις πυλώνες της: Διαμόρφω­ση πολιτικής & νομοθεσίας (ΟΗΕ), Περιβαλλο­ντι­κή Εκπαίδευση και διεθνείς καμπάνιες - κινητοποιήσεις κατά της Κλι­μα­τικής Αλλαγής. Για συμμετοχές, κά­λυ­ψη ΜΜΕ, προώθηση μέσω κοινωνικής δικτύωσης, χορηγίες και κάθε είδους υποστήριξη επικοινωνήστε: 6977967491, 6972251614. Όλοι το Σάββατο στην κεντρική Πλατεία της Αγιάς, γιατί… «βάτραχοι βραστοί» είμαστε… όλοι! Κι από τη Δευτέρα στο YouTube και στους μαιάνδρους του παγκόσμιου ιστού.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.moving-planet.org/events/gr/velika/1895. Θα υπάρχει και 24ωρο live streaming video.

Δεν υπάρχουν σχόλια: