Συνολικές προβολές σελίδας

Πληροφορίες για τη δράση: "Αειφόρο Σχολείο"Καθώς ο στόχος όλων μας είναι να εδραιωθεί η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και οι αξίες της αειφορίας σταδιακά να χαρακτηρίζουν την κουλτούρα των σχολείων μας στο σύνολό τους, το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» έρχεται να υποστηρίξει, να αναδείξει και να επικοινωνήσει τις καλές πρακτικές, τις καλές ιδέες, την καινοτομία και την αλλαγή που εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό σχολείων σε όλη τη χώρα. Είναι ένας είναι ένας θεσμός που υποστηρίζει και παρωθεί τη σχολική κοινότητα με την παροχή κινήτρων. Είναι ένας διαγωνισμός για το συνολικό πρασίνισμα του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν είναι απλή σύμπτωση το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά του Νέου Σχολείου συμπίπτουν σχεδόν απόλυτα με τα χαρακτηριστικά του Αειφόρου Σχολείου, όπως το περιγράφουμε με τους αντίστοιχους «δείκτες αειφόρου σχολείου».
Η δράση "Αειφόρο Σχολείο" περιλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες στροφής των σχολείων προς την αειφορία, στην ολιστική προσέγγιση του σχολείου, την παροχή υποστήριξης των σχολείων που αποφασίζουν να εμπλακούν ενεργά στις διαδικασίες του αειφόρου σχολείου, την ενημέρωση των υπόλοιπων παραγόντων της σχολικής κοινότητας για την αξία και σημασία του αειφόρου σχολείου (γονείς, δήμοι, ενώσεις επιστημόνων, επαγγελματικές ενώσεις, κτλ).
Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων με στόχο το συνολικό «πρασίνισμα» του σχολείου. Κύρια επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης υπάρχει διαφορετικό βραβείο. Τα σχολεία διαγωνίζονται στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε τρεις γενικούς τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό
Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό
Γ. Τον περιβαλλοντικό
Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» (κριτήρια), με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Για τη διαμόρφωση των δεικτών (που αποτυπώνονται και εισάγονται με μορφή αριθμών-βαθμών) λήφθηκαν υπόψη οι «δείκτες αειφόρου ανάπτυξης» της UNECE. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά και χωρίς δεσμεύσεις.

Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr)μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες, και προς το τέλος Μαΐου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Δίνονται βραβεία για τα τρία πρώτα σχολεία (σε βαθμολογία) από κάθε κατηγορία (Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), ενώ απονέμονται διακρίσεις σε ποσοστό των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα των: Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου.
Τα πρώτα συμπεράσματα από τον 1ο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» 2010–2011 είναι τα παρακάτω: Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 140 σχολεία από όλη τη χώρα, 22 Λύκεια, 51 Γυμνάσια, 54 Δημοτικά, 10 Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία. Το 85% των σχολείων δήλωσε ότι θα συμμετέχουν και του φέτος στο διαγωνισμό, ενώ κανένα δεν δήλωσε αρνητική πρόθεση. Όλα τα σχολεία δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις καλές πρακτικές που ανέπτυξαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν αυτός συνεχιστεί ή όχι. Το 80% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι υπήρξαν σημαντικές αλλαγές (βελτίωση) στο κλίμα του σχολείου, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, κυμάνθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα μέχρι 100%, ενώ ελάχιστα χαμηλά ποσοστά εμπλοκής παρουσιάζονται και κυμαίνονται στο 20%. Αντίστοιχα με τα παραπάνω και ακόμη ψηλότερα είναι και τα ποσοστά συμμετοχής των μαθητών. Είχε καταλυτική επίδραση στις σχέσεις μαθητών-σχολείου, όπως αποδεικνύει η σημειούμενη ραγδαία μείωση των τιμωριών που επιβάλλονται στα σχολεία που συμμετέχουν στο Βραβείο. Πέραν τούτων το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου είναι ένα απολύτως καινοτόμο πρόγραμμα διότι:
1. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που χρησιμοποιούνται δείκτες αειφόρου σχολείου για την αξιολόγηση της προσπάθειας και των επιτευγμάτων των σχολείων στο πεδίο της «αειφορίας». 2. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η μέθοδος «ολιστική ή σφαιρική ή συνολική σχολική προσέγγιση» (whole school approach) σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τόσο θετικά αποτελέσματα.
3. Είναι πιθανότατα η πρώτη φορά που παρατηρούνται τόσο ψηλά ποσοστά συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στην κοινή σχολική ζωή και στις κοινές προσπάθειες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Βραβείου. Τα μέσα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευτικών και μαθητών στα προγράμματα καινοτόμων δράσεων συνήθως δεν ξεπερνούν το 8-12%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας.
Στην ιστοσελίδα www.aeiforosxoleio.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες, χρήσιμες πληροφορίες για το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Μπορείτε να δείτε επίσης τους δείκτες που έχουν δημιουργησθεί προκειμένου να αποτυπωθούν τα επιτεύγματα των σχολείων, στο πλαίσιο του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: