Συνολικές προβολές σελίδας

Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Νάουσας για τα μέλη του Δικτύου "Γεωργία και Περιβάλλον"

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σχολείων με θέμα: «Γεωργία και Περιβάλλον», που συντονίζει, προγραμματίζει την υλοποίηση τριήμερου σεμιναρίου στις 16 -18/12/2011.
Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι
• υλοποιούν στα σχολεία τους Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- project αντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».
• προτίθενται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – σχέδιο εργασίας – project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας φέτος ή/και την επόμενη χρονιά και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας θα δημιουργήσει βάση δεδομένων επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, ώστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια και πολυήμερα) που υλοποιεί να συμμετέχουν οι ήδη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, συνοδευόμενοι από τα σχολικά τους τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την υποχρέωση στο τέλος του σχολικού έτους να μας αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή το αποτέλεσμα του σχεδίου εργασίας που υλοποίησαν.
Προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον» και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο fax του Κέντρου Εκπαίδευσης Νάουσας.
Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σεμινάριο και στο Δίκτυο, όπως και το Πρωτόκολλο για τη συμμετοχή στο Δίκτυο "Γεωργία και Περιβάλλον" θα βρείτε παρακάτω, αλλά και στο mail του Σχολείου σας με ημερομηνία 21/11/2011.
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας θα καλύψει μέσω του ΤΔΕ τη διαμονή των συμμετεχόντων, δυο δείπνα, ένα γεύμα και τα coffee break. Επίσης θα δώσει στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής, καθώς και τις εισηγήσεις και οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό θα παραχθεί κατά τις εργασίες του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή.
Παρακαλούμε να αποστείλετε έως 27/11/2011 τις αιτήσεις σας στο γραφείο Καινοτόμων Δράσεων στο fax 2410555245 ή με e-mail στο mail@dide.lar.sch.gr . H θεματολογία του σεμιναρίου θα αφορά τις Εναλλακτικές Καλλιέργειες και τη Βιώσιμη Γεωργία.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του ΚΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του δικτύου www.geoperi.gr σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.
«ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

που συντονίζει το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας για το Περιβάλλον και την Αειφορία
ΣXOΛΕΙΟ:…………………………………….
ΤΗΛ……… FAX……...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………….. Τ.Κ……………..
EMAIL………………………….
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ………………………………
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Το σχολείο ανήκει στη:
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ…………………………….
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ…………………………………
Έχοντας υπόψη όλα τα σχετικά που αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου «Γεωργία και Περιβάλλον»:
Αντικείμενο δικτύου, στόχους, θεματικές ενότητες κτλ, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή, όπως αυτές αναγράφονται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο πρωτόκολλο συνεργασίας, επιθυμούμε να ενταχθούμε στο δίκτυο για το σχολικό έτος/ τα σχολικά έτη
201… - 201… 􀀀, 201… - 201… 􀀀

Ο Διευθυντής/ Η Διευθύντρια

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Έπειτα από ενημέρωση μου από τον/την Υπεύθυνο/η Καινοτόμων δράσεων της Δ/νσης Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας……………………………………………………………… και έχοντας ενημερώσει ήδη το Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ανήκω, σας παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση μου να συμμετάσχω στις εργασίες του τριήμερου θεματικού σεμιναρίου που οργανώνεται στις ……………….. Η αίτηση μου διαβιβάζεται μέσω του Υπευθύνου Καινοτόμων δράσεων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ε-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε-ΜΑΙL
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ
Ο/Η ΑΙΤ……..

Δεν υπάρχουν σχόλια: